Actievoorwaarden sample-aanvraag

Actievoorwaarden Sample-aanvraag 5L SPA Reine Eco Pack

 

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de sample actie 5L SPA Reine Eco Pack van SPADEL Nederland BV.
De Actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij SPADEL Nederland BV en zijn tevens te raadplegen op https://spaophetwerk.nl/actievoorwaarden-sample-aanvraag.

2. SPADEL Nederland BV behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat SPADEL Nederland BV daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door SPADEL Nederland BV bekend worden gemaakt via de actiewebsite. De Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

 

Deelname

3. Deze actie staat open voor iedereen met een KvK-nummer die een 5L SPA Reine Eco Pack proefsample willen aanvragen.

4. Per volledig ingevuld formulier kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.

5. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

6. De Actie staat open voor personen vanaf 18 jaar.

 

Actie

7. De Actieperiode loopt tot en met 30-11-2022 (“Actieperiode”).

8. Gedurende de Actieperiode kunnen deelnemers een gratis proefsample aanvragen van de 5L SPA Reine Eco Pack. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt (maximaal 400 samples) en binnen de gestelde actieperiode.

9. Om deel te nemen aan deze Actie gaan deelnemers naar de Actiewebsite en vullen daar hun (contact)gegevens in om een gratis proefsample aan te vragen. Zodra de aanvraag voor het gratis proefsample binnenkomt zal SPADEL Nederland BV de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en toesturen.

10. Samples worden verstuurd naar geldig opgegeven adressen in Nederland. Sample aanvragen na 30-11-2022 zullen niet meer gehonereerd worden.

 

Privacy

11. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door SPADEL Nederland BV met inachtneming van de privacyverklaring van SPADEL Nederland BV

12. SPADEL Nederland BV zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Ook vragen we specifiek om een KvK-nummer. Die informatie gebruiken we om te checken of je in aanmerking komt voor een sample. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van SPADEL Nederland BV door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.

13. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan SPADEL Nederland BV verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deelnemers hebben het recht tot inzage, aanpassing of verwijdering van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.

 

Aansprakelijkheid

14. SPADEL Nederland BV en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van SPADEL Nederland BV. SPADEL Nederland BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie.

15. SPADEL Nederland BV draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie voortvloeien. SPADEL Nederland BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. SPADEL Nederland BV is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen